Pozvánka na Členskú schôdzu ViP BB

12.04.2018

Regionálna Rada ViP BB kraja Vás pozýva na

ČLENSKÚ SCHÔDZU ViP BB kraja

ktorá sa uskutoční

23. apríla 2018 o 09:30

v Masarykovom dvore, Vígľaš-Pstruša

s nasledovným programom:

09:15 - 09:30 - registrácia účastníkov

09:30 - 09:45 - otvorenie, privítanie hostí, voľba komisií, schválenie programu

09:45 - 09:55 - správa o činnosti a hospodárení za rok 2017

09:55 - 10:00 - správa Revíznej komisie

10:00 - 10:15 - prerokovanie volebného poriadku RR a RK, návrh kandidátov

10:15 - 10:45 - prestávka, občerstvenie, voľby členov RR a RK

10:45 - 11:00 - vyhlásenie výsledkov volieb

11:00 - 11:45 - spolupráca s BBSK v rozvoji kraja

  • prezentácia siete MAS a ich kapacít
  • predstava BBSK o spolupráci a zapojení MAS/VSP
  • diskusia

11:45 - 12:15 - rôzne - príspevky a informácie členov

12:15 - 12:30 - návrh plánu a rozpočtu na rok 2018, členské na rok 2019 - diskusia

12:30 - 12:45 - návrh a schválenie uznesenia, ukončenie ČS

13:00 - 13:30 - obed

13:30 - 14:30 - zasadnutie RR a RK, voľby predsedov, tlačová správa,

Tešíme sa na Vašu účasť

Peter Rusnák, predseda ViP BB kraja

Žiadame Vás o potvrdenie účasti na rusnakbb@gmail.com alebo telefonicky (0905434102), alebo zaslaním návratky do 19.4.2018, aby sme mohli objednať občerstvenie a obedy.