Výsledky hodnotenia CLLD stratégií 

14.11.2017


Oznámenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 k výsledkom hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny (ďalej len "ŽoSS_MAS"), ktorá bola zverejnená 2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS schválených 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku, a ktorým bude Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zaslané Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny.

Z celkového počtu 121 ŽoSS_MAS, ktoré boli prijaté na Pôdohospodársku platobnú agentúru nesplnilo podmienky poskytnutia príspevku 34 verejno-súkromných partnerstiev.

V banskobystrickom kraji z 20-tich žiadateľov bolo podporených 15 partnerstiev

Zoznam schválených MAS a neschválených VSP :


Dokumenty na stiahnutie

zdroj: MPaRV SR