Aktuality

Slovenská agentúra životného prostredia Vás pozýva na I. Informačný deň "ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY", ktorý je určený prednostne zástupcom samospráv, architektom, projektantom ako aj širokej verejnosti. Má za cieľ informovať o možnostiach zníženia nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom návrhu, projektovania a...

Dňa 23.4. 2018 sa v Masarykovom dvore vo Vígľaši - Pstruši konala členská schôdza Občianskeho združenia Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja (ViP BB). Okrem bežných pravidelných povinností, sa tohto roku konali aj voľby novej Regionálnej rady, ktorá má 7 členov a voľby novej Revíznej komisie.

Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja realizuje s podporou BBSK projekt pod názvom "Príprava regionálnych odbytových partnerstiev". Súčasťou projektu bude séria regionálnych pracovných stretnutí (seminárov) v jednotlivých vidieckych regiónoch BB kraja.

Rozvoj a zlepšenie podmienok života na vidieku patrí medzi dlhodobé priority Ministerstva pôdohospodárstva. Agrorezort už vyhodnotil aj výzvu na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny, 87 úspešných stratégií podporí takmer 150 miliónmi eur. Najmenej rozvinutým regiónom poskytne veľkú príležitosť na tvorbu stoviek nových pracovných miest.


Oznámenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 k výsledkom hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej