Členská schôdza

Členská schôdza je najvyšším orgánom Združenia tvorená členmi Združenia.

Členská schôdza:

a) schvaľuje stanovy Združenia, ich zmeny a doplnky,

b) volí a odvoláva členov Regionálnej rady,

c) volí a odvoláva revíznu komisiu a rozhoduje o jej odmeňovaní,

d) schvaľuje plán činnosti, rozpočet, výročnú správu o činnosti a hospodárení a volebný poriadok pre voľby Regionálnej rady a Revíznej komisie,

e) rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku Združenia ako aj o tom, ako sa naloží s majetkom Združenia po likvidácii,

f) rozhoduje v prípade sporu, ak je spornou stranou Revízna komisia,

g) rozhoduje o vytvorení odborných sekcií Združenia,

h) schvaľuje na každý rok výšku členského poplatku