Obhajoba záujmov BB vidieka na národnej úrovni

Základom presadzovania našich potrieb na národnej úrovni sú tri hlavné nástroje: 

1. Účasť našich zástupcov a odborníkov pracovných a poradných orgánoch, skupinách na národnej úrovni

V súčasnosti má naše združenie nasledovné zastúpenie v pracovných skupinách na národnej úrovni:

Peter Rusnák:

 • člen pracovnej skupiny pre regionálny rozvoj pri splnomocnencovi vlády pre najmenej rozvinuté okresy
 • člen odbornej pracovnej skupiny pri splnomocnencovi vlády pre rómske komunity

Mirka Vargová:

 • členka odbornej pracovnej skupiny pri MPRV pre CLLD v rámci IROP
 • členka odbornej pracovnej skupiny pri MPRV pre CLLD v rámci PRV

Dana Fürješová:

 • poverená zastupovaním ViP BB v národnom tíme projektu Social integration in Green

Igor Pašmík:

 • člen predsedníctva a advokačnej skupiny NSS MAS

O svojej činnosti a aktivitách poskytujú informácie členom prostredníctvom e-mailu a na členskej schôdzi podávajú ústnu informáciu o svojej činnosti.

Najvýznamnejším dokumentom, ktorý predseda vypracoval ako člen pracovnej skupiny pre regionálny rozvoj pri splnomocnencovi vlády pre najmenej rozvinuté okresy je prípadová štúdia: Nástroje regionálnej politiky samosprávneho kraja ako podnetu pre nový zákon o podpore regionálneho rozvoja na príklade Banskobystrického kraja  TU!

2. Presadzovanie potrieb a námetov prostredníctvom strešných národných organizácii.

Naši členovia sú členmi Národnej siete slovenských MAS a tam náš kraj v predsedníctve zastupuje Igor Pašmík. Cieľom tejto strešnej organizácie je obhajovať záujmy MAS a správnej implementácie prístupu LEADER.

Okrem to predseda Peter Rusnák, zastupuje ViP BB v celonárodnej Vidieckej platforme, ktorej hlavným poslaním je podpora malých a nových farmárov a multifunkčného poľnohospodárstva.

O výsledkoch svojej činnosti a aktivitách poskytujú informácie členom prostredníctvom e-mailu.

3. Pripomienkovanie dokumentov, nariadení, rozhodnutí a legislatívy týkajúcej sa rozvoja vidieka

Tieto aktivity sa realizujú hlavne písomnou formou. Všetky vypracované návrhy pripomienok predseda rozpošle na pripomienkovanie členom a na základe ich stanoviska vypracuje záverečné znenie, ktoré pošle na príslušný orgán štátnej správy.

Pripomienky a podnety spracované v roku 2016:

Hneďa začiatku roku 2016 v januári sme skompletovali všetky otvorené otázky dotýkajúce sa MAS a prístupu LEADER a zaslali sme ich na MPRV. Nie na všetky sme dostali jednoznačné odpovede.

Najvýznamnejší materiál vypracovaný na základe návrhu z členskej schôdze 2016 bol Podnet pre podporu zaostávajúcich vidieckych oblastí. Tento bol zaslaný 7. júna 2016 na:

 • Úrad vlády - podpredsedovi Vlády SR
 • Splnomocnencovi vlády pre najmenej rozvinuté okresy
 • Ministerstvo financií SR
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR
 • Výbor NR SR pre Verejnú správu a regionálny rozvoj

Podnet bol zameraný na zásadnú zmenu financovania s prechodom od sektorovej k teritoriálnej podpore. Asi to však bolo pre všetkých veľmi veľké sústo a žiadny ústredný orgán na to nezareagoval.

Text námetu nájdete TU! 

Okrem toho sme v decembri 2016 zaslali list pani ministerke rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka s argumentmi prečo nie správne prerozdelenie počtu MAS rovnomerne po krajoch a prečo je potrebné zmeniť kritéria výberu. Ako hlavný argument sme uviedli nevyhnutnú potrebu vyrovnávania regionálnych rozdielov. Tento list padol na úrodnú pôdu, lebo v roku 2017 došlo k zásadnej zmene hodnotenia a výberu MAS, s výrazným posilnením kritéria nezamestnanosti.