Regionálna rada

Regionálna rada (RR) ViP BB má minimálne 5 členov a zasadá min 3 x do roka a zodpovedá za svoju činnosť Členskej schôdzi.

Regionálna rada:

a) zvoláva členskú schôdzu Združenia a predsedá jej,

b) volí predsedu a podpredsedu RR,

c) zriaďuje kanceláriu, menuje jej riaditeľa (zamestnanca) a kontroluje jeho činnosť,

d) rozhoduje o výške odmeny riaditeľa, resp. zamestnancov kancelárie,

e) vykonáva činnosti podľa poverenia Členskej schôdze,

f) podľa potreby zriaďuje pracovné skupiny zamerané na realizáciu aktuálnych úloh (náplň činností a právomocí výborov rieši organizačný poriadok),

g) predkladá Členskej schôdzi plán práce, rozpočet a správu o činnosti na schválenie,

h) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie Združenia,

i) schvaľuje organizačný poriadok združeniaVyhodnotenie činnosti Regionálnej Rady