Podpora odbytu

Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja v roku 2017 zahájilo novú aktivitu - podpora odbytu miestnych produktov. Táto aktivita dopĺňa doterajšiu podporu odbytu realizovanú prostredníctvom zavádzania regionálneho značenia produktov a organizovania farmárskych trhov.

V rámci Tradičnej chuti jari - Otvárania Banoša sa v apríli 2017 uskutočnil pracovný seminár "Možnosti odbytu pre malých farmárov". Na základe výstupov zo seminára a požiadavke účastníkov o potrebe stretávania sa, ViP BB vypracoval v máji 2017 návrh projektu a žiadosť o podporu z rozpočtu BBSK. Žiadosť o dotáciu bola zameraná na Prípravu regionálnych odbytových partnerstiev v štyroch vidieckych regiónoch. Projekt získal dotáciu v rámci VZN BBSK č. 33/2017 v celkovej sume 1100 EUR. Celkový rozpočet projektu bol 1250 EUR.

Semináre sa uskutočnili v mesiaci december 2017 v spolupráci s MAS Hornohrad, Žiarska kotlina, Malohont a Partnerstva Muránska Planina-Čierny Hron.

Výsledky seminárov nájdete v prílohách: