Obhajoba záujmov BB vidieka na krajskej úrovni

Advokačné aktivity na krajskej úrovni tvoria podstatu našej obhajoby záujmov vidieka 

Na krajskej úrovni je hlavným našim cieľom získanie podpory pre rozvoj vidieka, hlavne na podporu verejno-súkromných partnerstiev (MAS) a ich programov a aktivít. Toto je hlavné jadro našej činnosti od vzniku nášho združenia. Naše úsilie sa sústreďuje hlavne do dvoch oblastí:


Ponuka odborných kapacít a spoluúčasť na tvorbe rozvojových dokumentov kraja

Naši zástupcovia boli pri tvorbe programových dokumentov kraja a aj členmi komisií z radov neposlancov. Mali sme uzavretú aj zmluvu o spolupráci, až do roku 2013. K tvorbe programových dokumentov na programové obdobie 2014-2020 sme neboli prizvaní, napriek tomu, že sme dali ponuky ako do pracovných skupín RIUS tak aj do prípravy Programu rozvoja kraja. Neboli akceptované ani naše nominácie do Komisií Zastupiteľstva BBSK. Ani naše návrhy na doplnenie Programu rozvoja kraja v oblasti rozvoja vidieka neboli akceptované. Jediná naša aktivita, ktorá našla podporu na BBSK bola podpora regionálneho značenia produktov a služieb a naša členka a manažérka MAS Zlatá cesta bola nominovaná za krajskú koordinátorku značenia.

Posledné dva roky sa naše úsilie skoncentrovalo na:


2· Presadzovanie podporných nástrojov pre rozvoj vidieka 

V máji 2016 sme zaslali na BBSK podnet - námet na zásadnú zmenu financovania podpory rozvoja vidieka na princípe viaczdrojového financovania. Na tento podnet sme nedostali žiadnu odpoveď. V júni 2016 sme zaslali na BBSK dva podnety:

  • námet na spoluprácu a návrh podpory regionálneho značenia produktov a služieb
  • návrh téz nového VZN na podporu MAS v troch alternatívach

Tieto naše podnety boli len čiastkovo akceptované a vôbec neboli zohľadnené naše námety k návrhu nového VZN. VZN č. 33/2017 na podporu regionálneho rozvoja prináša podporu pre udržanie a rozšírenie regionálneho značenia produktov a služieb a podporu budovania sieti, partnerstiev a klástrov. Nami navrhované rozšírenie podpory aj na budovanie kapacít verejno-súkromných partnerstiev a pripomienky k návrhu VZN v máji 2017 nám neprešlo.

Musíme konštatovať, že veľké množstvo našej odvedenej dobrovoľníckej práce v prospech podpory vidieka v najvidieckejšom kraji Slovenska, nezodpovedá dosiahnutým výsledkom. Na základe našich skúseností s nevyhovujúcou podporou pre rozvoj vidieka BBSK, pripravujeme v tomto roku návrh úprav jestvujúcich VZN ako podklad pre vyjednávanie s novým vedením BBSK.

Prezentácia k presadzovaniu zavedenia regionálneho LEADRA v Banskobystrickom kraj