História

Vidiecky parlament Banskobystrického kraja, od roku 2015 Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja (VIP BB), vznikol ako regionálna platforma Vidieckeho parlamentu na Slovensku v januári 2002 a v januári 2003 bol zaregistrovaný ako samostatný právny subjekt na Ministerstve vnútra SR.

Už od svojho vzniku sa ViP BB zameriavalo predovšetkým na zvýšenie absorbčnej schopnosti vidieka pre využívanie predvstupových a štrukturálnych fondov a to hlavne prostredníctvom šírenia informácií, výmenou skúseností a dobrých príkladov a budovaním miestnych kapacít pre rozvoj vidieka.

V rokoch 2009 - 2015 BB VIPA fungoval ako regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka a podrobne sa o činnosti do roku 2015 dozviete na web stránke bbvipa.webnode.sk.

ViP BB pracuje systémom siete, ktorej základom je rozdelenie územia kraja a formovanie aktivít a členskej základne primárne ako krajskej siete verejno-súkromných partnerstiev a miestnych akčných skupín pracujúcich na princípoch LEADER a miestnych aktivistov a partnerov.

Členská schôdza konaná 22.6. 2017 v Detve schválila rozdelenie kraja na 4 vidiecke regióny :

  • horský vidiecky región
  • vidiecky región Gemer-Malohont
  • novohradský vidiecky región
  • pohronský vidiecky región

Verejno-súkromné partnerstvá v týchto vidieckych regiónoch tvoria regionálne výbory ViP a z pomedzi seba si volia zástupcu do Regionálnej rady ViP.

Hlavným poslaním výborov je vzájomná koordinácia a spolupráca pri tvorbe regionálnej značenia produktov a služieb, podpore odbytu miestnych produktov a príprave projektov spolupráce.