Tlačová správ z Členskej schôdze ViP BB

25.04.2018

Dňa 23.4. 2018 sa v Masarykovom dvore vo Vígľaši - Pstruši konala členská schôdza Občianskeho združenia Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja (ViP BB). Okrem bežných pravidelných povinností, sa tohto roku konali aj voľby novej Regionálnej rady, ktorá má 7 členov a voľby novej Revíznej komisie.

Hlavný odborný program bol zameraný na dva okruhy - prístup LEADER/CLLD a podnety na BBSK pre podporu rozvoja vidieka. Členská schôdza vyjadrila nespokojnosť s prístupom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k aplikovaniu princípov LEADER na Slovensku a vzniesla vážne výhrady k nespolupráci Riadiacich orgánov pre Program rozvoja vidieka a Integrovaný regionálny operačný program, ktorá spôsobuje zdržovanie procesov potrebných na implementáciu Akčných plánov miestnych akčných skupín.

Členovia ViP BB si schválili stratégiu do roku 2020, prijali pripomienky k Programovým prioritám pre dobrý kraj a tri prioritné požiadavky na podporu rozvoja vidieka smerom k BBSK, ktoré budú prezentovať na spoločnom rokovaní BBSK s miestnymi akčnými skupinami 10. mája 2018.

"Ide nám predovšetkým o vyladenie spolupráce s BBSK v oblasti rozvoja vidieka v našom najvidieckejšom kraji, tak aby boli zohľadnené jeho potreby a skúsenosti a aj prínos miestnych akčných skupín na oživení vidieckej ekonomiky" - zdôraznila novozvolená podpredsedníčka ViP BB Miroslava Vargová. Miestne akčné skupiny prispejú v tomto programovom období až sumu 50 mil. EUR k rozvoju vidieka banskobystrického kraja, no to nepostačuje na komplexný rozvoj ich územia. Je to úzko špecializovaná podpora z eurofondov, ktorá nepokrýva rozmanité potreby vidieckych oblastí.

Vo Vígľaš - Pstruši, dňa 23. 4. 2018

Regionálna rada ViP BB